Provozní řád počítačové sítě LIANE

Síť LIANE je tvořena kabelovými rozvody, bezdrátovými frekvencemi a aktivními prvky (přepínače, směrovače, mikrovlnné prvky apod.) a zahrnuje veškerá další připojená zařízení (počítače, servery, počítačové učebny, zálohované zdroje, modemy a další). Uživatelem sítě LIANE je osoba využívající infrastrukturu a/nebo centrální služby sítě LIANE.

Správcem sítě LIANE je rektorátní útvar Oddělení informačních systémů. Pro komunikaci se správcem sítě je možné použít elektronickou adresu liane@tul.cz.

Přístup k síti LIANE

Uživatelem sítě LIANE se může stát každý zaměstnanec či student Technické Univerzity v Liberci (dále jen "TU v Liberci"). Uživatelský účet je zřizován automaticky na základě zavedení osoby do evidence zaměstnanců nebo studentů. Účet je poskytován:

 • Zaměstnancům TU v Liberci po dobu trvání pracovně právního vztahu (delšího tří měsíců).
 • Studentům TU v Liberci na dobu jednoho akademického roku. Platnost účtu je automaticky prodloužena o rok v případě, že se student zapíše i pro následující akademický a je obsažen v seznamu studentů dodaném příslušným studijním oddělením. Studentský účet tedy platí po celou dobu studia.
 • Nový uživatel obdrží své uživatelské jméno a přístupové heslo. Platnost hesla je časově omezena a uživatel je povinen je změnit.

Povinnosti uživatele

Uživatel LIANE je povinen:

 • Dbát na bezpečnost svého uživatelského účtu.
 • Udržovat své heslo v tajnosti.
 • Pečovat o stav technických prostředků, které pro své připojení k LIANE využívá, chránit je před zneužitím a udržovat relevantní software (zejména operační systém a ochranné programy) v aktuálním stavu.
 • Dbát na to, aby nezpůsobil zavlečení virové nákazy či jiného škodlivého software do sítě LIANE.
 • Chovat se při využívání služeb počítačových sítí tak, aby to nadměrně neobtěžovalo ostatní uživatele sítí.
 • Informovat správce sítě o všech relevantních událostech (zejména o změně jména uživatele, změně katedry, ukončení pracovního poměru).
 • Informovat správce sítě o odhalených nedostatcích v bezpečnosti sítě.

Zakázané činnosti

Je zakázáno:

 • Využívat síť LIANE k činnostem porušujícím autorská práva či licenční ujednání.
 • Pokoušet se o průnik do systémů, k jejichž využívání uživatel není oprávněn.
 • Zasahovat jakýmkoli způsobem do kabeláže a propojujících prvků LIANE, včetně jejich vypínaní bez závažných důvodů.
 • Poškozovat nebo umožnit poškození programového či technického vybavení sítě.
 • Připojovat do LIANE jakékoli aktivní prvky (zejména přepínače, Wi-Fi AP) nebo servery bez konzultace se správcem sítě a bez jeho výslovného svolení.
 • Připojovat do LIANE zařízení, která nesplňují požadavky platných norem a která mohou způsobit ohrožení zdraví nebo života osob, poškození sítě nebo jiného majetku nebo negativně ovlivnit provoz sítě.
 • Využívat jakýchkoli služeb LIANE pro komerční účely (zejména pro školení, poskytování informací a dat ze sítě, komunikace se zákazníky).
 • Zpřístupnit služby LIANE (zejména uživatelský účet) jiným osobám.
 • Využívat síť LIANE v rozporu s platnými zákony.

Centrální služby LIANE

Centrální služby LIANE jsou poskytovány všem jejím uživatelům. Zahrnují všechny služby poskytované centrálními servery sítě LIANE. Jsou to zejména:

 • elektronická pošta
 • interaktivní přístup ke službám počítačové sítě LIANE
 • možnost využívání instalovaného programového vybavení

Zánik účtu

Uživatelský účet v síti LIANE zaniká:

 • Na žádost uživatele.
 • U zaměstnanců ukončením pracovního poměru na TU v Liberci.
 • U studentů ukončením nebo přerušením studia.
 • V případě závažného porušení pravidel používaní sítě.

Služby necentrálních počítačů

Pravidla pro používaní počítačů využívaných více uživateli (zejména serverů a strojů v počítačových učebnách) instalovaných v rámci TU v Liberci, které nejsou ve správě správce LIANE, stanovují správci těchto počítačů. Správci jsou povinni:

 • Předem konzultovat se správcem LIANE připojení serveru či počítače s víceuživatelským využitím.
 • Konzultovat změny v technickém a programovém vybavení, které souvisí s připojením počítače do LIANE.
 • Evidovat, kým byl počítač ve kterém čase využíván, a poskytnout na základě žádosti tyto informace správci LIANE.
 • Zajistit, aby případný anonymní uživatel, který není zaměstnancem ani studentem školy, neměl přístup k žádným službám mimo tento počítač.

Nabízí-li takový počítač přístup ke službám, ležícím mimo něj, zodpovídá jeho správce za vypracování pravidel používání počítače a jejich dodržování všemi uživateli počítače. Nebude-li správce schopen zabezpečit korektní chování uživatelů jím spravovaného počítače, bude dotyčný počítač odpojen od LIANE.

Práva správce LIANE

Správce sítě LIANE je oprávněn:

 • Přidělovat adresy a jména počítačům připojeným k síti LIANE.
 • Vést evidenci uživatelů LIANE, spravovat jejich autentizační a autorizační údaje.
 • Odpojit či omezit segment sítě nebo připojené zařízení, které nadměrně zatěžuje nebo narušuje provoz sítě.
 • V případě nedodržování pravidel provozu na omezenou dobu uzavřít nebo zcela zrušit účet uživatele a/nebo blokovat či omezovat technické prostředky, které uživatel využívá k připojení.
 • Monitorovat provoz sítě (zejména pro diagnostické účely).

Sankce za nedodržení pravidel

Nedodržení těchto pravidel zaměstnancem bude považováno za porušení povinností zaměstnance dle § 301 odst. 1 písmeno c) a d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZP"), provedeného v čl. 13 odst. 2 písm. f, písm. h Pracovního řádu (dále jen "PŘ").

Nedodržení těchto pravidel studentem bude považováno za porušení povinností studenta stanovených vnitřními předpisy TU v Liberci.

TU v Liberci bude vymáhat škody způsobené porušením pravidel Provozního řádu počítačové sítě LIANE dle § 248 a násl. ZP a čl. 34 PŘ u zaměstnanců a dle § 420 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, u studentů.