Připojení z podezřelé adresy

Pokud se k webmailu připojíte z adresy uvedené na několika tzv. černých seznamech (podrobněji viz Nedostupnost webmailu), obdržíte do schránky následující automaticky zasílaný dopis

 Vážená uživatelko, vážený uživateli,

 právě jste se přihlásil(a) z adresy X.Y.Z.Q, která se nachází v DNSBL seznamu!

 Kliknutím na následující odkaz se můžete podívat,
 ve kterých seznamech je adresa uvedena:

   http://www.dnsbl.info/dnsbl-database-check.php?IP=X.Y.Z.Q

 Pošta odeslaná z této adresy může být ostatními poštovními servery odmítnuta.
 Stejně tak může odeslání pošty z této adresy zablokovat odesílání pošty pro
 všechny uživatele z domény tul.cz.

 Důrazně Vám proto doporučujeme:

 * Neodesílejte z této adresy žádnou poštu!
 * Pro přístup k webmailu z této adresy používejte výhradně VPN připojení.
   (Více informací viz http://liane.tul.cz/cz/VPN)
 * V případě dalších problémů spojených s odesíláním pošty z této adresy
   se obraťte na svého poskytovatele internetu.

 Další informace naleznete na stránce
 http://liane.tul.cz/cz/Nedostupnost_webmailu

 Děkujeme za spolupráci
 správa LIANE
 -------------------------------
 Dear user,

 you just logged in from the IP address X.Y.Z.Q that is included in a DNSBL!

 Click on the following link to see the blacklists containing your address:

   http://www.dnsbl.info/dnsbl-database-check.php?IP=X.Y.Z.Q

 Mail sent from this address may be refused by some mail servers.
 Sending e-mails from this IP address may also cause refusal of mails
 from all users of the tul.cz domain.

 We strongly recommend:

 * Do not send any e-mail from this address.
 * Use VPN to access webmail from this address.
   (see more on http://liane.tul.cz/en/VPN)
 * In case of other problems related to mail sending from this
   address, please, contact your Internet provider.

 Additional information can be found at
 http://liane.tul.cz/en/Webmail_not_accessible

 Thank you for your cooperation
 LIANE management